Algemene voorwaarden | VolleybalXL - De plek voor volleybaloefeningen

Algemene (gebruikers)voorwaarden VOLLEYBALXL

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene (gebruikers)voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – elk abonnement, lidmaatschap of elke ander(e) product/dienst dat/die wordt aangeboden (ook via een advertentie) door VOLLEYBALXL gevestigd te ELBURG (GELDERLAND) verder te noemen “gebruiker”, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene (gebruikers)voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker een abonnement/lidmaatschap afneemt, of een andere product/dienst via de website www.volleybalxl.nl koopt, of wanneer op een andere wijze een overeenkomst (op afstand) tussen de gebruiker en de klant wordt gesloten.

1.3 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, stelt gebruiker de tekst van deze algemene (gebruikers)voorwaarden beschikbaar aan de klant. In het geval dit onmogelijk is dan zal de gebruiker aangeven op welke wijze de klant deze algemene voorwaarden kosteloos kan inzien, of dat deze aan de klant worden toegezonden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanbiedingen, advertenties, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij bevatten een volledige en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden abonnement, product/dienst. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in onder meer de prijs binden de gebruiker niet.

2.3 Elk aanbod bevat derhalve zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten over en weer zijn die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische/digitale weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische/digitale weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De klant betaalt in principe elektronisch/digitaal, tenzij partijen daartoe uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt. Gebruiker zal bij digitale/elektronische betaling daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, voor zover dit redelijkerwijs in zijn mogelijkheden ligt.

3.4 De gebruiker kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden – te meer daar het aanbod van gebruiker hoofdzakelijk bestaat uit abonnementen (duurovereenkomsten). Het abonnement duurt dan voort totdat het wordt opgezegd en gebruiker is ook steeds gerechtigd om daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening te brengen.

3.5 De gebruiker zal uiterlijk bij levering van het abonnement, product/dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de gebruiker waar de klant met klachten terecht kan;

b. de informatie over bestaande service na aankoop van het abonnement;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

3.6 In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

3.7 In het geval van een duurovereenkomst is sprake van een abonnement/lidmaatschap op het online platform van VolleybalXL. Daarbij wordt in beginsel een abonnement afgesloten voor één jaar. Zonder opzegging wordt het abonnement jaarlijks (stilzwijgend) verlengd met een nieuw jaarabonnement totdat het wordt opgezegd. De gebruiker zal de klant steeds uiterlijk zes weken voor afloop van het jaarabonnement informeren over de afloop van het abonnement en het stilzwijgend verlengen van het nieuwe abonnement.

3.8 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. Gebruik van het abonnement/lidmaatschap

4.1 De klant is zich er bewust van dat hij middels het lidmaatschap opereert op een internetplatform en dat dit altijd gepaard gaat met veiligheidsrisico’s. De klant zal daarom altijd voorzichtig en behoedzaam omgaan met persoonlijke- en veiligheidsgegevens als accountnaam en wachtwoord.

4.2 In beginsel mogen enkel meerderjarigen gebruik maken van het lidmaatschap. Minderjarigen mogen alleen met toestemming van een volwassene gebruik maken van het lidmaatschap en het platform.

4.3 De content die via lidmaatschap, het platform en de diensten van VolleybalXL beschikbaar is, zijn enkel bedoeld voor persoonlijk, educatief en niet-commercieel gebruik en mogen in beginsel niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke- en verenigingskring (bij een verenigingsaccount). Tijdens het lidmaatschap verkrijgt de klant een beperkt, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de content te kijken en trainingen te creëren/voor te bereiden. Er worden geen rechten aan de klant overgedragen. De klant is gehouden om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen, of te delen op het internet zodat deze content door het (digitale) publiek bekeken kan worden, en stemt daar ook mee in.

4.4 Elk account is uniek en als zodanig persoonlijk. Als zodanig is het account gekoppeld aan een individu door middel van registratie via NAW-gegevens, bankgegevens en het IP-adres. In dat kader is de klant verplicht om de persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen.
Voor de veiligheid van de individu en vanwege de opzet van het platform wordt het IP-adres geregistreerd en het inloggedrag gemonitord. Hierdoor waarborgt de gebruiker dat anderen geen gebruik (kunnen) maken van het account. Daarnaast tolereert de gebruiker niet dat het account met derden wordt gedeeld. Gebruiker behoudt zich het recht voor om bij elk vermoeden van gebruik van het account door een andere persoon dan de geregistreerde, actie te ondernemen die dit tegengaat. Bij (vermoeden van) misbruik van het account, door bijvoorbeeld dit te delen met andere personen, kan gebruiker niet alleen de schade verhalen die zij daardoor leidt, maar ook de overeenkomst met de geregistreerde opschorten, zo nodig ontbinden niet-commercieel en het account zo nodig blokkeren en definitief verwijderen.

4.5 De klant stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via het lidmaatschap en het platform van de gebruiker, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). De klant stemt er ook mee in om de contentbescherming van de gebruiker niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot een lidmaatschap of het platform van de gebruiker; software of andere producten of processen die via het platform toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de gebruiker te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stemt de klant ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met het platform en de daarop aangeboden diensten en content te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. De gebruiker kan het gebruik van het platform en het abonnement/lidmaatschap beëindigen of beperken als de klant deze voorwaarden schendt of het platform op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

4.6 De beeldkwaliteit van de content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van de internetverbinding van de klant. De beschikbaarheid van de beeldkwaliteit is afhankelijk van de internetdienst en de mogelijkheden van het door de klant gebruikte apparaat. Sommige content is niet beschikbaar in elke beeldkwaliteit. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang.

4.7 De klant die een abonnement heeft aangeschaft en een account heeft toegewezen gekregen en via wiens Betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de ‘Accounteigenaar’), heeft toegang tot en controle over het VolleybalXL-account. Bovendien is de Accounteigenaar verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op het gebruik van het account waarmee toegang tot platform wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die aan de gebruiker worden verstrekt met betrekking tot het account, en om deze waar nodig bij te werken. De gebruiker kan het abonnement/lidmaatschap/account beëindigen of tijdelijk blokkeren om de klant, onze partners of derden te beschermen tegen inbreuken die gemaakt worden op IE-rechten, identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

4.8 Gebruiker houdt zich het recht voor om elke directe en indirecte schade (waaronder reputatieschade) die zij lijdt door het niet nakomen van deze verplichtingen door de klant te verhalen. Los van dit verhaalsrecht is de klant aan gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van €420,- als deze zich schuldig maakt aan een of meer leden van het in artikel 4 van de algemene voorwaarden bepaalde. Het delen van content (tekst, video’s, oefeningen), dat expliciet op mijn.volleybalxl.nl staat, op andere platformen, websites, social media of via e-mail of andere communicatiemiddelen is niet toegestaan. Een overtreder riskeert een boete van €2.000 per overtreding.

5. (Wijzigingen in) prijzen en voorwaarden

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring, en zo nodig transport van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant. Gebruiker stelt de klant hier vooraf van op de hoogte.

5.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5.3 De gebruiker is gerechtigd om de prijs van het abonnement, product/dienst van tijd tot tijd te wijzigen. Prijswijzigingen zullen vooraf kenbaar worden gemaakt en gaan voor de volgende factureringsperiode in.

6. Opzegging

6.1 De klant kan het lidmaatschap te allen tijde opzeggen, maar moet het jaarlidmaatschap steeds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging treedt aan het einde van de factureringsperiode in werking, waarin de opzegging gebruiker heeft bereikt. Betalingen worden niet gerestitueerd en de gebruiker biedt geen terugbetaling aan of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden (of voor content die niet is gekeken).

6.2 Na opzegging wordt het account automatisch gesloten aan het einde van de betreffende factureringsperiode. Gebruiker stelt de klant na opzegging zo spoedig mogelijk op de hoogte van de datum waarop het account wordt beëindigd.

7. Betaling

7.1 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening, via een derde, dan wel via automatische incasso. Bij instemming met deze algemene (gebruikers)voorwaarden geeft de klant toestemming voor automatische incasso van het te factureren bedrag, maandelijks, dan wel jaarlijks.

7.2 Gebruiker is na aanmaning van de klant bij het in gebreke blijven van betaling gerechtigd de beschikbaarheid van het abonnement en de daarmee aangeboden diensten en producten op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde en reeds opeisbare betalingen volledig zijn voldaan.

7.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, zal gebruiker de klant binnen 14 dagen in gebreke stellen en alsnog 14 dagen tijd geven om de verschuldigde betaling te voldoen. Als betaling achterwege blijft is de klant in verzuim en vanaf dat moment is de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand, als ook buitengerechtelijke incassokosten (voor zover daar op grond van de wet aanspraak op bestaat).

7.4 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

8. Overmacht

8.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Daarvan is sprake als de website waarop het lidmaatschap en de diensten worden aanboden uit de lucht is en dit het gevolg is van een feit dat buiten de macht van de gebruiker ligt. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

8.2 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd hiervoor de gebruikelijke prijs van het lidmaatschap in rekening te brengen, als ware het dat geen sprake is van overmacht.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.

9.2 Gebruiker is in ieder geval niet aansprakelijk voor de wijze waarop de content op het platform wordt gebruikt in onder meer trainingen en allerhande andere activiteiten. De klant blijft steeds volledig verantwoordelijk voor de toepassing van de door gebruiker aangeboden content in de praktijk. Het (laten) uitvoeren van door gebruiker ontwikkelde oefeningen en trainingen is en blijft volledig de eigen verantwoordelijkheid van de klant en vindt enkel op zijn of haar risico plaats.

9.3 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor het abonnement bedongen prijs (exclusief BTW).

9.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

10. IE-rechten

10.1 Het platform van de gebruiker, met inbegrip van alle content die daarop wordt geleverd, wordt beschermd door wetten en verdragen op het gebied van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendommen.

10.2 De auteursrechten (en andere IE-rechten) op de content en op andere diensten en service die door de gebruiker wordt aangeboden zijn volledig in haar eigendom. Bij schending van deze auteurs- en IE-rechten door de klant, kan de gebruiker het abonnement/lidmaatschap/account beëindigen of tijdelijk blokkeren om de klant, onze partners of derden te beschermen tegen inbreuken die gemaakt worden. De gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar geleden schade op de klant te verhalen.

10.3 VolleybalXL is een handelsnaam, handelsmerk en het logo van de gebruiker. Deze handelsnaam, -merk en het logo mag niet worden gebruikt door de klant en/of derden, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven door gebruiker.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. De gebruiker kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gebruiker stelt de klant minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou hem of haar toepassing zijn, op de hoogte.

11.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

12. Diversen

In het geval de klant meer wilt weten over de dienstverlening door de gebruiker, of als de klant hulp nodig heeft met betrekking tot het account en het platform, dan kan de klant via de contactpagina op de website contact opnemen met de gebruiker.

Lid worden
X